Categories
Sejarah Tingkatan 1

Sejarah Tingkatan 1 Bab 8

sejarah tingkatan 1 bab 8

Sejarah Tingkatan 1 Bab 8 Tamadun Islam Dan Sumbangannya

8.1 Latar Belakang Masyarakat Arab Sebelum Kedatangan Islam

PENGENALAN
 Secara umumnya, masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam mempunyai petempatan dan cara hidup yang berbeza dari segi pemerintahan, ekonomi dan sosial.
 Mereka tinggal di kawasan Semenanjung Tanah Arab yang dikelilingi oleh padang pasir Syam di sebelah utara, Laut Arab di selatan, Teluk Parsi di Timur dan Laut Merah di barat.
 Di kawasan tengah atau wilayah Hijaz terdapat tiga ibu kota penting, iaitu Makkah, Madinah dan Taif.
 Ketiga-tiga ibu kota ini terletak pada kedudukan yang strategik yang membolehkannya berkembang dari segi perdagangan dan pertanian.
 Namun begitu, selepas keruntuhan Empangan Maarib sekitar tahun 300 M berlaku kemerosotan ekonomi dalam masyarakat Arab.
 Kehidupan sosial yang lemah menyebabkan masyarakat ketika itu tidak mewarisi ilmu dari zaman sebelumnya.
 Pada masa itu, masyarakat Arab mengalami zaman kegelapan yang dikenali sebagai Zaman Jahiliah.
 Jahiliah berasal daripada perkataan Arab, jahala yang bermaksud jahil.

sejarah tingkatan 1 bab 8 semenanjung tanah arab

SISTEM MASYARAKAT JAHILIAH
1) Politik

Masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam hidup dalam kelompok kumpulan kabilah iaitu kaum Hadhari dan kaum Badwi.
 Kaum Hadhari tinggal di Kota dengan menjalankan perniagaan dan memiliki binatang ternakan.
 Kaum Badwi pula hidup secara nomad dengan memelihara binatang ternakan.
 Mereka mengamalkan sistem kabilah yang diketuai oleh seorang syeikh.
 Penyatuan masyarakat berkabilah adalah berdasarkan keturunan yang diistilahkan sebagai semangat assabiyah. Mereka bermegah dengan kabilah masing-masing. Mereka juga sering berperang untuk merebut kuasa, pengaruh dan harta.
 Di kawasan Makkah terdapat kaum Arab Quraisy yang mentadbir dan memajukan perdagangan. Namun begitu, Makkah pernah diancam musuh. Contohnya, Abrahah, pemerintah Habsyah yang ingin menghancurkan Kaabah.
 Pentadbiran di Makkah diuruskan oleh badan atau jabatan yang mentadbir beberapa bidang dengan tugas tertentu seperti Darun-Nadwah.

2) Ekonomi
 Semenanjung Tanah Arab mempunyai tanah yang kurang subur untuk pertanian.
 Di Yaman pula terdapat tanaman gandum dan kopi yang amat bergantung pada hujan.
 Sekoi dan padi juga diusahakan di beberapa tempat di Oman. Kemenyan pula merupakan tanaman berharga yang dihasilkan di Hadramaut dan Mahra.
 Dalam kalangan kaum Badawi, terdapat masyarakatnya yang menternak secara nomad.
 Terdapat juga kaum Badawi yang mengamalkan sistem tukar barang.
 Dalam kalangan kaum Hadhari pula terdapat sesetengah daripada mereka yang keluar berdagang secara kafilah.

3) Sosial
Agama Dan Kepercayaan
a) Hunafa
Mengamalkan ajaran yang dibawa oelh Nabi Ibrahim AS

b) Wathani
Menyembah berhala

c) Majusi
menyembah api

d) Yahudi
agama ini dianuti oleh Bani Israel yang tinggal di semenanjung Tanah Arab

e) Nasrani
Agama ini dianuti oleh Bani Israel

f) Animisme
percaya kepada roh dan kuasa ghaib

4) Adat dan Kehidupan Seharian
 Terdapat masyarakat yang menilik nasib untuk meramal masa depan mereka.
 Mereka juga mempercayai ahli sihir dan kuasa azimat.
 Mereka memandang rendah kepada kaum wanita dan memberi penghormatan yang lebih kepada anak lelaki.
 Mereka hidup dalam kemaksiatan.
 Hamba juga dipandang hina.
 Namun begitu terdapat sikap yang baik dalam kalangan masyarakat Arab ketika ini seperti memuliakan tetamu, menepati janji, menghormati tuan rumah dan menjaga kehormatan diri.
 Mereka sanggup menghadapi kesukaran dengan kegigihan. Malahan mereka sanggup mengorbankan kepentingan diri sendiri untuk tetamu, golongan miskin dan lemah.
 Sebilangan kecil masyarakat Arab ketika itu tahu bersyair, bersajak dan berpidato.

8.2 Kemunculan Dan Perkembangan Tamadun Islam
Nabi Muhammad SAW Sebagai Pemimpin Agama Islam
 Detik permulaan Tamadun Islam dalam sejarah perkembangan tamadun manusia ialah peristiwa penerimaan wahyu pertama oleh Nabi Muhammad SAW di Gua Hira’ pada hari Isnin, 17 Ramadan bersamaan 6 Ogos 610 M.
 Wahyu pertama daripada Surah al-Alaq (ayat 1 hingga 5) bermula dengan perkataan Iqra’ (bacalah).
 Seterusnya, wahyu kedua, Surah al–Mudassir (ayat 1 hingga 7) diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang merupakan pengisytiharan Nabi Muhammad SAW sebagai pesuruh Allah SWT untuk menyampaikan ajaran Islam kepada seluruh manusia.

Dua Peringkat Dakwah
Secara rahsia:
Berlaku selama tiga tahun. Individu awal yang memeluk Islam ialah Siti Khadijah, Ali bin Abi Talib, Zaid bin Harithah dan Abu Bakar al-Siddiq.

Secara terang-terangan:
Nabi Muhammad SAW telah memulakan dakwah secara terang-terangan ini kepada kaum keluarganya dengan mengadakan pertemuan di Bukit Safa. Namun begitu, baginda ditentang hebat oleh bapa saudara baginda, iaitu Abu Lahab.

Penyebaran Islam Pada Zaman Khulafa al-Rasyidin
a) Abu Bakar al-Siddiq
Baginda mengetuai peperangan al-Riddah yakni memerangi golongan murtad (keluar daripada agama Islam) kerana enggan 1 membayar zakat. Tentera Islam telah menang dan semakin ramai yang memeluk Islam.

b) Umar bin al-Khattab
Semasa pentadbiran baginda, golongan peneroka telah dihantar untuk membuka wilayah baharu di utara Semenanjung Tanah Arab seperti Iraq, Syam (syria) dan Mesir. Wilayah Islam yang luas ketika itu telah dibahagikan kepada beberapa bahagian bagi memudahkan pentadbiran.

c) Uthman bin Affan
Baginda mentadbir wilayah Islam yang luas merangkumi kerajaan Parsi dan beberapa bahagian kerajaan Byzantium di Laut 3 Mediterranean. Baginda juga melantik gabenor bagi mengetuai pentadbiran di wilayah Islam yang semakin meluas.

d) Ali bin Abi Talib
Pada masa ini, agama Islam semakin mantap dan wilayah-wilayah Islam luas dan makmur.

Penyebaran Islam Pada Zaman Kerajaan Islam
Kerajaan Bani Umaiyah
– Perkembangan Islam semakin ketara terutama selepas pentadbiran diteruskan oleh kerajaan Bani Umaiyah yang berpusat di Damsyik (661 M hingga 750 M) dan Bani Umaiyah yang berpusat di Cordoba, Sepanyol (756 M hingga 1,031 M).
– Islam bertapak di India dan Asia Tengah, seperti Bukhara, Samarqand dan Khawarizimi.
– Utusan persahabatan juga telah sampai ke China.
– Islam juga telah sampai ke Afrika Utara dan turut tersebar ke Eropah. Andalusia (Sepanyol) menjadi pintu masuk ke benua Eropah

Kerajaan Bani Abbasiyah
– Kerajaan ini berpusat di Baghdad dan memerintah selama lima abad (750 M hingga 1,258M).
– Kerajaan Bani Abbasiyah meneruskan kegemilangan tamadun Islam dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat sehingga berkembang ke Eropah.
– Islam juga telah berkembang ke Samaniyah di Transoxania hingga ke barat India.

Kerajaan Turki Uthmaniyah
– Kerajaan Turki Uthmaniyah berpusat di Anatolia.
– Perkembangan Islam seterusnya juga telah meluas hingga ke rantau Balkan, Eropah Timur, sempadan Rusia dan sekitar Laut Hitam, di samping mengekalkan kekuasaan di Asia Barat.
– Pengaruh Turki Uthmaniyah juga telah sampai ke Alam Melayu

Faktor Penyebaran Islam
1) Pembukaan Wilayah Baru
2) Kesyumulan Islam
3) Prinsip keterbukaan
4) Prinsip kesaksamaan
5) Dakwah
6) Hubungan diplomatik
7) Perdagangan

8.3 Ketohoan Nabi Muhammad SAW Sebagai Pemimpin

Pemimpin Negara
Tempatan
Ketokohan Nabi Muhammad SAW terserlah apabila:
 baginda berjaya merangka perlembagaan atau piagam Madinah.
 Orang bukan islam diberi kebebasan untuk mengamalkan agama dan adat masing-masing.
 Mempersaudarakan masyarakat Islam
 Menyatukan orang Islam dengan bukan Islam

Antarabangsa
 Baginda berjaya menghantar perwakilan atau misi dakwahnya ke luar negara seperti Habsyah, Mesir, Byzantium dan Parsi.

Pemimpin Masyarakat
1) Ketika di Makkah sebelum berhijrah ke Madinah, Nabi Muhammad SAW menekankan aspek akhlak, akidah dan syariah.

2) Selepas berhijrah ke Madinah, Nabi Muhammad SAW menekankan konsep syura atau perundingan melalui Piagam Madinah

3) Baginda menyatukan kaum Muhajirin dan Ansar. Baginda juga berusaha menjadikan Islam sebagai satu cara hidup dengan menerapkan nilai toleransi, hormat menghormati dan mengutamakan keadilan dalam kalangan masyarakat.

Pembangunan Ekonomi
1) Perdagangan dan Hubungan Luar
 Menggalakkan Perdagangan antara negara Islam Madinah dengan kawasan lain.

2) Pertanian
 Menggalakkan perniagaan dan pertanian berasaskan prinsip ekonomi Islam.

3) Pembangunan pasar Suq Al-Ansar
 Nabi Muhammad mencadangkan Agar Abdul Rahman bin Auf membangunkan sebuah tempat berjual beli bagi membangun ekonomi umat Islam.

4) Pengurusan Tanah
 Menggalakkan pembangunan semula tanah terbiar dan menebus semula tanah yang tergadai kepada kaum Yahudi.

8.4 Sumbangan Tamadun Islam Kepada Dunia

Corak Hidup
Kehidupan bernegara
 Jawatan Khalifah
 Kerjasama antarabangsa
 Penerokaan wilayah baru

Pemerintahan dan cara hidup berteraskan keadilan
 Cara pemerintahan yang adil
 Keadilan dan toleransi antara kaum

Konsep ummah
 Masyarakat disatukan tanpa mengira agama dan keturunan.

Sistem Syura
 Syura ialah mesyuarat yang diadakan untuk mencapai keputusan mengikut suara ahli yang terbanyak.
 Diamalkan bagi mencapai keputusan secara muafakat.

Ekonomi
AMALAN EKONOMI ISLAM
 Mengadakan sistem zakat dan sistem wakaf untuk pembangunan umat islam.
 Mengadakan sistem mata wang dirham dan perak.
 Mengadakan sistem kutipan cukai, yang bertujuan untuk membiayai segala keperluan negara.
 Melarang amalan riba.
 Menegah penindasan dan penipuan semasa berniaga
 Menggalakkan manusia menghasilkan produk yang bermutu dan melakukan penyelidikan dalam membangunkan ekonomi.
 Tidak menyekat umatnya daripada menjalankan perdagangan selagi mengikut hukum syarak.
 Menyeru kita menghulurkan bantuan dan bersedekah di samping mengamalkan sikap berjimat cermat.

INSTITUSI BAITULMAL
 Fungsinya seperti perbendaharaan negara yang menguruskan kewangan untuk pembangunan negara.
 Sistem ini telah diamalkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan diteruskan oleh pemimpin-pemimpin lain sehingga kini.

SUMBER BAITULMAL
1) Harta melalui zakat masyarakatnya, contohnya:
 Zakat fitrah, zakat harta, ternakan, pertanian, emas, perak
 Barang perdagangan
 Wang simpanan

2) Harta negara, contohnya:
 Cukai perdagangan
 Sumber kekayaan alam
 Cukai harta
 Harta tanpa waris

3) Harta hak milik umat Islam yang tidak jelas penggunaannya, contohnya:
 Sedekah, wakaf dan wasiat

4) Pelaburan dan saham yang dijual kepada umat Islam melalui institusi yang ditubuhkan oleh Baitulmal.

5) Harta daripada peperangan, contohnya:
 Jizyah, ghanimah dan kharaj

6) Segala harta warisan yang tidak dapat dihabiskan oleh waris atau tidak berwaris.

Memesatkan gedung-gedung perniagaan
 Kedatangan Islam ke Sepanyol telah menyebabkan terbinanya gedung-gedung perniagaan yang beroperasi mengimport barang-barang dari seluruh pelosok dunia.
sejarah tingkatan 1 bab 8 kepesatan perniagaan

Menyediakan Kemudahan Asas
 Dalam bidang pertanian pula, orang Islam telah memperluaskan pembinaan sistem saliran. Sistem pengairan telah diperbaik untuk meningkatkan hasil pertanian. Contohnya, sistem pengairan Naurah di Syria.
 Kemudahan jambatan dan jalan raya yang lebih baik juga dibina seperti di Sepanyol.
sejarah tingkatan 1 bab 8 sistem pengairan

Sosial
Islam Mengangkat kedudukan dan maruah wanita
 Kedatangan Islam telah mengangkat martabat dan memuliakan kedudukan wanita.
 Wanita mempunyai peluang untuk mendapat pendidikan dan menghadiri majlis ilmu.

Teknik penyelidikan saintifik
 Perkembangan penyelidikan bidang sains dan teknologi dalam tamadun Islam telah membantu perkembangan industri pengeluaran barangan seperti industri kertas.
 Begitu juga dalam kaedah penyelidikan pertanian seperti sistem pengairan.
sejarah tingkatan 1 bab 8 teknik membuat kertassejarah tingkatan 1 bab 8 teknik cantuman

KEWUJUDAN PUSAT KEGIATAN INTELEKTUAL
Kewujudan pusat pendidikan
> Semasa pemerintahan kerajaan Bani Umaiyah, banyak masjid dijadikan institusi pendidikan, seperti di Damsyik, Kufah dan Basrah. Istana khalifah turut dijadikan pusat kegiatan pendidikan, iaitu tempat belajar dan perpustakaan.

Pusat Intelektual di Cordoba dan Toledo, Sepanyol.
 Para pengkaji atau pelajar dari pelbagai pelosok Eropah telah datang belajar di universiti-universiti Islam di sini terutama dalam bidang sains dan falsafah.
 Para sarjana Islam ketika melakukan penterjemahan telah meningkatkan lagi pengetahuan tentang falsafah dan sains dari zaman yunani.
 Semasa Tamadun Islam berkembang di Sepanyol, hubungan orang Islam, Yahudi dan Kristian telah mewujudkan budaya ilmu yang memberangsangkan,
sejarah tingkatan 1 bab 8 kegiatan keilmuan

8.5 Sumbangan Tamadun Islam Dalam Bidang Seni Bina

Ciri-Ciri Seni Bina Islam
1) Berunsurkan luahan perasaan, hening dan aman.
2) Mempunyai ruang cahaya untuk keselesaan beribadat.
3) Terdapat ruang memisahkan lelaki dan wanita.
4) Binaan yang kukuh, selamat dan tahan lama.
5) Reka bentuk ruang sesuai dengan iklim setempat.

Pembinaan menara, mihrab dan mimbar.
 Menara dibina dalam bentuk tirus dan memuncak tinggi. Hal ini bertujuan untuk memastikan laungan azan didengari dari jarak yang jauh.
 Mihrab juga dibina berfungsi sebagai penanda arah kiblat dan menjadi satu elemen terpenting di dalam sesebuah masjid.
 Terdapat juga mimbar yang digunakan oleh imam untuk membaca khutbah atau syarahan.
sejarah tingkatan 1 bab 8 mihrab mimbar
Menggalakkan perhiasan yang indah
 Tamadun Islam juga menghasilkan bentuk bagunan yang indah, kubah yang menarik, arca yang mempersonakan dan seni khat serta ukiran yang menakjubkan.
 Ukiran menjadi lebih berseni apabila dihiasi kaca bertatah batu pertama. fungsinya untuk mewujudkan rasa tenang, sebagai pelengkap binaan dan memperlihatkan keunikan seni bina Islam.
sejarah tingkatan 1 bab 8 masjid putra
Menghasilkan keunikan reka bentuk
 Reka bentuk pintu berbentuk melengkung yang melambangkan perasaan hormat dan tunduk menjemput masuk ke dalam masjid atau institusi itu.
 Identiti unik yang ketara ialah aspek penggunaan air dan cahaya yang berfungsi untuk menimbulkan kesan dari segi penampilan ruang.
sejarah tingkatan 1 bab 8 masjid cordobasejarah tingkatan 1 bab 8 istana al hambra

Menyesuaikan reka bentuk dengan iklim setempat
 Seni bina Islam juga menerima budaya setempat dan disesuaikan dengan faktor geografi terutamanya dalam aspek bentuk muka bumi, cuaca, keadaan angin dan suhu.
 Seni bina di Nusantara mempunyai tingkap yang tersusun dengan jumlah yang banyak. Keadaan ini disebabkan oleh iklim Nusantara yang panas dan lembab berserta hujan yang kerap.
 Fungsi tingkap yang banyak adalah untuk penyejukan dan pengudaraan. Contohnya, pada Masjid Tengkera, Melaka.
sejarah tingkatan 1 bab 8 geometri siling masjid abu dhabi
Mempunyai elemen estetika
 Seni bina Islam turut menggalakkan penghayatan nilai estetika. Binaan bangunan diperindah dengan ukiran arabes, motif kaligrafi, geometri dan cakerawala yang berfungsi untuk memberikan keselesaan dan ketenangan.
sejarah tingkatan 1 bab 8 masjid tengkera melaka

Kuiz Sejarah Bab 8: Klik Sini
Sejarah Tingkatan 1 Bab 8: Muat Turun Nota
Nota Sejarah: Tingkatan 1